צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

חוק ביטוח נפגעי חיסון

להאזנה:


 

נפגעתם מחיסון? רוצים לתבוע תביעת רשלנות רפואית?

החוק מגדיר את ההגדרה של חיסון מהו, חובות הביטוח לכל מי שמקבל חיסון, מי רשאי להיות בועדת מומחים בועדה לנפעי חיסון, הערעורים והתקנות הקשורות לדיני נפגעי חיסון וכן מגדיר את החיסונים בגינן חל חוק נפגעי חיסון.

 

הגדרות

.1 בחוק זה –

"חיסון" – חיסון כמפורט בתוספת;

"ועדת מומחים" – ועדת המומחים שמונתה לפי סעיף 4;

"נכות" – ליקוי גופני, נפשי או שכלי;

"פגיעה" – נכות או מוות;

"השר" – שר הבריאות.

חובת ביטוח

2.)א) המדינה תבטח בפוליסה בת-תוקף לפי דרישותיו של חוק זה, את כל מי שמקבל חיסון וכל אדם אחר שבא עמו במגע, מפני פגיעה כתוצאה מחיסון.

(ב) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את סכומי הביטוח ואת יתר תנאי הפוליסה, לרבות הזכאים לתגמולי הביטוח במקרה מוות, והכל ככל שלא נקבעו בחוק זה.

(ג) לענין הזכאות לתגמולי הביטוח – אין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד מי שנתן את החיסון, ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחר.

חוק ביטוח נפגעי חיסון
חוק ביטוח נפגעי חיסון

ועדת מומחים

.3 השר ימנה ועדת מומחים; חברי הועדה יהיו שופט שימונה בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש, ושני רופאים בעלי תואר מומחה בתחומים הנוגעים לענין העומד לדיון.

קביעות הועדה

4.)א) הוגשה תביעה לפי חוק זה, תדון בה ועדת המומחים ותקבע אם קיים קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה, וכן תקבע את דרגת הנכות כאמור בסעיף 6.

(ב) קביעות הועדה יהיו מנומקות ויחייבו את המבטח בתשלום הנובע מהן בהתאם לתנאי הפוליסה.

(ג) ועדת המומחים רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

ערעור

5. )א) קביעות ועדת המומחים ניתנות לערעור לפני בית המשפט המחוזי.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את המועד להגשת ערעור לפי סעיף קטן (א), את אופן הגשתו ואת סדרי הדין בו.

קביעת דרגת נכות

.6 דרגת הנכות לענין חוק זה תיקבע בהתאם למבחנים ולעקרונות שנקבעו לפי סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968.

ברירת תביעה

.7 הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] בשל אותה פגיעה, וכן להיפך.

מימון

8.)א) השר יקבע בתקנות סכום שייגבה לאוצר המדינה בעד חיסון ושישמש למימון דמי הביטוח לפי חוק זה. (glockapps.com)

(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי הגביה של הסכום האמור בסעיף קטן (א), לרבות –

(1) גבייתו ממקבל החיסון או ממי שנותן את החיסון או באמצעותו;

(2) גבייתו במסגרת דמי טיפול או אגרת שירותים המשולמים בתחנות לבריאות המשפחה, במרפאות ובבתי הספר.

שינוי התוספת

.9 השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, ולאחר התייעצות עם ועדת המומחים, לשנות בצו את התוספת.

תחולה

.10 חוק זה יחול לענין חיסונים שניתנו החל ביום קבלתו של חוק זה בכנסת.

ביצוע ותקנות

11.)א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) תקנות וצוים שיתקין השר לפי חוק זה טעונים אישור ועד העבודה והרווחה של הכנסת. (תיקון התשנ"ה)

תוספת

(סעיף1)

כל אחד מחיסונים אלה, ובלבד שלא ניתן כחלק מטיפול רפואי:

(1) חיסון משולש – קרמת צפדת-שעלת () או כל מרכיב שלו בנפרד;

(2) חיסון שיתוק ילדים;

(3) חיסון משולב – חצבת-חזרת-אדמת () או כל מרכיב שלו בנפרד;

(4) חיסון אחר שניתן בהתאם לסעיף 19 לפקודת בריאות העם, 1940;

(5) חיסון נגד דלקת קרום המוח הנגרמת על ידי;

(6) חיסון נגד דלקת כבד נגיפית –

יצחק שמיר יעקב צור

ראש הממשלה שר הבריאות

חיים הרצוג

נשיא המדינה


1. ס"ח 1292, התש"ן (13.12.1989), עמ' 17.

תיקון: ק"ת 5657, התשנ"ה (29.1.1995), עמ' 657.

חוק נפגעי חיסון

 

עו"ד דוד פייל בפייסבוק | ביוטיוב | באינסטגרם | מייל: moked@df-law.co.il

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם