צלצלו עכשיו: 03-915-8400

Search
משרד עו"ד פייל ושות
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

להאזנה:


 

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

התשכ"ג-19621

החוק מגדיר מהם מקומות ציבוריים, מהי אסיפה, את תקנות הבטיחות השונות במקומות ציבוריים על מנת להבטיח את שלום הציבור ומגדיר את הפיצויים ועל מי חלה האחריות – אם קרתה תאונה במקום ציבורי – ומכסה את כל האספקטים של חובות ותקנות הבטיחות במקומות ציבוריים.

 

הגדרות (תיקונים: התשל"ו, התשס"ב, התשס"ח)

1. בחוק זה –

"אסיפה" – התקהלות מאורגנת של בני אדם, בין שהגישה אליה בתמורה ובין ללא תמורה, הכל בסייגים כמפורט להלן:

(1) התקהלות של מוזמנים שאין לכלל הציבור גישה אליה – למעט במקום המשמש לטכסים ולשמחות, אף אם אין זה שימושו היחיד – איננה אסיפה;

(2) התקהלות במהלך עסקו של המארגן, כשתנאי הבטיחות לניהול העסק במקום ההתקהלות נקבעו ברשיון או בהיתר לפי כל חיקוק – איננה אסיפה;

(3) על אף האמור בפסקה (2) – גם עינוג ציבורי – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 – הוא אסיפה.

"עצרת עם" – אחד מאלה:

(1) אסיפה שמספר המשתתפים בה 500 או יותר, למעט –

(א) עינוג ציבורי;

(ב) אסיפה שלעריכתה ניתן רשיון או היתר לפי חיקוק אחר;

(ג) אסיפה המתקיימת במקום אסיפות קבוע;

(2) אירוע ספורטיבי שמספר הצופים בו הוא 7,000 או יותר.

"מקום אסיפות קבוע" – מקום המשמש דרך קבע לאסיפות;

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים

"אירוע ספורט" – אסיפה לשם צפיה בפעילות ספורט, בענף ספורט המפורט בתוספת, המתקיימת בזירת פעילות ספורט;

"בית משפט" – (נמחקה);

"חוק הספורט" – חוק הספורט, התשמ"ח-1988;

"ספורט", או "פעילות ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט;

"זירת פעילות ספורט" – מקום המיועד והמסומן לקיום פעילות ספורט ובסמוך לו;

"מקום שבו מתקיים אירוע ספורט" – זירת פעילות ספורט וכן האזור שבו נמצא הקהל באירוע הספורט או שמיועד לו, והכל במועד קיום אירוע הספורט או בתכוף לו.

תקנות בטיחות (תיקון התשס"ב)

2. (א) שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשטרה, רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או במקומות אחרים, בתקנות, הוראות בענינים אלה:

(1) עזרה ראשונה;

(2) כיבוי ומניעת דליקות;

(3) סדרני בטיחות שיתמנו על-ידי האחראי לבטיחות באסיפה ושיעמדו לרשותו, וסימני ההיכר של סדרנים אלה; בחוק זה, "סדרן בטיחות" – למעט סדרן לאירועי ספורט, כהגדרתו בחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008;

(4) המספר המקסימלי של הרשאים להיכנס למקום האסיפה בשים לב לשטחו והצגת מודעה בדבר המספר המקסימלי וכן מודעות אחרות הנוגעות לבטיחות הקהל;

(5) סידורים כיוצא באלה לשם הגנת המשתתפים באסיפה והנמצאים בשכנותה;

(6) (נמחקה);

(7) הוראות וכללי התנהגות לשם שמירה על הסדר הציבורי ועל שלומם ובטיחותם של המשתתפים בפעילות ספורט, לרבות לענין זירת פעילות הספורט;

(ב) התקנות לאסיפות שלא במקומות אסיפות קבועים יכול שיחולו לגבי שטח המדינה כולה או כל חלק ממנה, לגבי כל האסיפות או סוגים מיוחדים שלהן.

(ג) תקנות בדבר סדרני בטיחות יותקנו לאחר התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת.

(ד) תקנות לענין אירוע ספורט ומקום שבו מתקיים אירוע ספורט, יותקנו לאחר התייעצות גם עם שר המדע התרבות והספורט.

תנאי מכללא ברשיונות

3. רשיון על-פי פקודת בנין ערים, 1936, פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), פקודת השעשועים הציבוריים, 1935, וכל רשיון אחר הנדרש על-פי חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יראו אותם כאילו הותנו גם בקיום הוראותיהן של התקנות לפי חוק זה.

אחראי לבטיחות במקום אסיפות קבוע

4. ניתן רשיון לפי כל חיקוק לגבי השימוש במקום אסיפות קבוע, יהיה בעל הרשיון אחראי לבטיחות לענין חוק זה; באין רשיון, יהיה המחזיק בפועל במקום אחראי לבטיחות כאמור.

מודעה מוקדמת

5. לא יאוחר מ-5 ימים לפני עריכת עצרת עם ימסור מארגן עצרת העם למי ששר הפנים ימנה אותו לכך, הודעה בכתב על מקומה, מועדה וכן על תכניתה אם יש בה חשיבות לענין בטיחות המשתתפים בעצרת והנמצאים בשכנותה (להלן – הודעה מוקדמת).

אחראי לבטיחות בעצרת עם

6. ההודעה המוקדמת תפרט את שמו ומענו של האחראי לבטיחות בעצרת העם ותכלול בגוף ההודעה ובכתב את הסכמתו לקבל על עצמו את האחריות לביצוע חוק זה והתקנות על-פיו; האחראי לבטיחות בעצרת עם יהיה תושב ישראל ובגיר.

קיום עצרת עם לפי היתר

7. עריכת עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 טעונה היתר מראש ממי ששר הפנים ימנה אותו לכך.

צו לאי-קיום אסיפה או לפיזורה

8. נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום של אסיפה, בסמוך לפני התחלתה או במהלך האסיפה, ולא נתקיימו לגביה הוראות של תקנות לפי חוק זה, יתן הקצין לאחראי לבטיחות, ובהעדרו – למארגן האסיפה שבמקום, התראה לתקן את הליקויים תוך הזמן שיקבע; לא תוקנו הליקויים תוך אותו זמן או לא היה האחראי לבטיחות או המארגן במקום אותה שעה, רשאי הקצין כשהוא נוכח במקום האסיפה –

(1) אם טרם התחילה – לצוות על אי-קיומה;

(2) אחרי שהתחילה – לצוות על פיזורה, אם היה לו חשש סביר שעקב אי-קיום התקנות קיימת סכנת נפשות של ממש.

הפסקת הכניסה למקום האסיפה

9. נוכח קצין משטרה בדרגת פקד או מעלה במקום שבו מתקיימת אסיפה ויש לו יסוד סביר להניח כי המספר המקסימלי של בני-אדם שמותר להם להיות במקום לפי כל חיקוק כבר נמצאים בו, רשאי הוא לצוות על הפסקת הכניסה לאותו מקום.

ביצוע הצו

10. לשם ביצוע הצווים לפי סעיף 8 או 9 רשאי הקצין להורות לאחראי לבטיחות ולכל שוטר לאחוז באמצעים הדרושים כדי למנוע את קיום האסיפה או כדי לפזרה, או כדי למנוע כניסת אנשים נוספים, הכל לפי הענין, ואם תהא

התנגדות לאמצעים אלה, רשאי השוטר להשתמש בכוח באופן סביר כדי להתגבר על התנגדות זו, מבלי להיות אחראי אחריות פלילית או אזרחית על פעולה זו.

זכות כניסה

11. שוטר במדים רשאי להיכנס בכל עת סבירה למקום שיש לו יסוד סביר להניח שמתקיימת או עומדת להתקיים בו אסיפה כדי להיווכח אם קויימו בו התקנות לפי חוק זה.

סמכות שוטר להרחקה מאירוע ספורט (תיקונים: התשס"ב, התשס"ה, התשס"ח)

11א. (בוטל).

איסור הכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט (תיקונים: התשס"ה, התשס"ח)

11א1. (בוטל).

איסור קריאות גזעניות (תיקונים: התשס"ה, התשס"ח)

11א2. (בוטל).

אירוע ספורט – בקשה לצו הרחקה או הגבלה (תיקונים: התשס"ב, התשס"ח)

11ב. (בוטל).

אירוע ספורט – צו הרחקה או הגבלה (תיקונים: התשס"ב, התשס"ה, התשס"ח)

11ג. (בוטל).

סדרי דין (תיקונים: התשס"ב, התשס"ח)

11ד. (בוטל).

שינוי התוספת (תיקון התשס"ב)

11ה. שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר המדע התרבות והספורט ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לשנות את התוספת.

אחריות פלילית של האחראי לבטיחות

12. לא קויימו באסיפה תקנות לפי חוק זה, יהיה האחראי לבטיחות, כאמור בסעיפים 4 או 6, הכל לפי הענין, ובאין אחראי, מארגן האסיפה, אשם בעוון, ודינו – מאסר שנתיים או קנס 3,000 ל"י, זולת אם הוכיח שנקט באמצעים סבירים לקיום התקנות לפי חוק זה.

הפרעה במילוי תפקיד

13. מי שמפריע לאחראי לבטיחות או לסדרן בטיחות במילוי תפקידם לפי חוק זה או מי שאינו מקיים את הוראותיהם, דינו – מאסר שנה אחת או קנס 1,000 לירות.

הפרת תקנות הבטיחות

14. כל אדם, זולת האחראי לבטיחות, המפר ביודעין הוראות תקנות לפי חוק זה החלות עליו – דינו מאסר שלושה חדשים או קנס 500 לירות.

אי-מתן הודעה מוקדמת

15. המארגן עצרת עם שלא ניתנה עליה הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 או היתר לפי סעיף 7, דינו – קנס 500 לירות.

אחריות המנהלים של חבר בני אדם

16. נעברה עבירה לפי סעיף 12 על-ידי אחראי לבטיחות שהוא חבר בני-אדם, יהא אשם בעבירה גם כל מי שבעת ביצוע העבירה היה מנהל או מזכיר של אותו חבר, זולת אם הוכיח אחד משני אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) הוא נקט באמצעים סבירים למניעת ביצוע העבירה.

חובת הראיה

17. הטוען שלהתקהלות פלונית אין לכלל הציבור גישה אליה – עליו הראיה.

שמירת סמכויות

18. סמכויות וחיובים לפי חוק זה אינם גורעים מסמכויות וחיובים לפי חיקוק אחר.

ביטולים

19. בטלים –

(1) החוק העותומני על האסיפות הפומביות מיום 20 בג'ימאד אל אואל, 1327 (27 במאי 1909);

(2) ההודעה מס' 56 מיום 3 בדצמבר 1920 בדבר אסיפות פומביות.

ביצוע

20. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה. (תיקון התשס"ב)

תוספת

(סעיף 1)

(א) כדורגל.

(ב) כדורסל.

דוד בן–גוריון חיים משה שפירא

ראש הממשלה שר הפנים

יצחק בן–צבי

נשיא המדינה


1. ס"ח 381, התשכ"ג (26.12.1962), עמ' 2.

תיקונים: ס"ח 820, התשל"ו (15.7.1976), עמ' 741;

ס"ח 1837, התשס"ב (21.3.2002), עמ' 208;

ס"ח 2013, התשס"ה (14.7.2005), עמ' 694;

ס"ח 2182, התשס"ח (12.8.2008), עמ' 888. הצ"ח – כנסת 224, התשס"ח, עמ' 266.

 

עו"ד דוד פייל בפייסבוק | ביוטיוב | באינסטגרם | מייל: moked@df-law.co.il

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם