צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) – תקנות

להאזנה:

 

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים – תקנות

כאן מפורטות התקנות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כאשר מדובר בתשלום תכוף, התקנות מגדירות תשלום תכוף מהו, איך יש לבצע דרישה לתשלום. כמו כן מגדירות התקנות צרכי מחיה מהם. התקנות מכסה את כל נושא התשלומים התכופים בכל הנוגע לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן – החוק) ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"בקשה" – בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק;

"חסוי" – כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

"תקנות סדר הדין" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;

"תשלום תכוף", "תלויים" ו"תביעה עיקרית" – כמשמעותם בסעיפים 5 ו-55א לחוק.

דרישה

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) – תקנות
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים) – תקנות

2. (א) דרישה לתשלום תכוף ממי שחייב בפיצויים לפי החוק, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של הפונה.

(ב) היה הפונה חסוי – יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי הענין.

צרכי מחיה

3. (א) צרכי מחיה, לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק, הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

(ב) בקביעת שיעור התשלום החדשי שיהא בו כדי לספק את צרכי מחייתו של הנפגע ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו, או את צרכי מחייתם של התלויים בנפגע, לפי הענין, יש להתחשב בהכנסתו של הנפגע ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק או מכלל מקור אחר בתקופה שקדמה לתאונה, וכן בהוצאותיו מתוך הכנסה זו לצרכי מחיה בתקופה האמורה; כמו כן יש להתחשב בהכנסתו לאחר התאונה של הנפגע, של הפונה או של המבקש, לפי הענין, ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק, קיצבה עקב התאונה או מכל מקור אחר.

(ג) בהתחשבות בהכנסתו של הנפגע קודם לתאונה כאמור בתקנת משנה (ב), לא תובא בחשבון הכנסה שעלתה על ההכנסה המרבית כמשמעותה בסעיף 4(א)(1) לחוק.צרכי סיעוד

4. צרכי סיעוד לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק הם הזדקקות לשירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק הבית;

לענין זה –

"פעולות יום-יום" – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית;

"השגחה" – פיקוח על הנפגע למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.סדר דין בבקשה

5. (א) בקשה לבית המשפט תוגש לפי הוראות תקנות אלה והדיון בה יתנהל לפיהן.

(ב) תקנות סדר הדין יחולו על הדיון בבקשה במידה שאינן סותרות הוראות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים.

בקשה ותצהיר

6. (א) בקשה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של המבקש.

(ב) היה המבקש חסוי – יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי הענין.

הזמנה וכתב תשובה

7. (א) הוגשה בקשה, תומצא למשיב הזמנה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת ובה יוזמן להגיש כתב תשובה לבקשה, תוך שלושים ימים לאחר קבלת ההזמנה או תוך זמן ארוך יותר שקבע בית המשפט או הרשם.

(ב) המשיב יהיה רשאי לצרף תצהיר לכתב התשובה.

אי-קיום התקנות

88. מבקש שלא ימלא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי בית המשפט לצוות על מחיקת בקשתו או לצוות עליו לקיים את ההוראה בתוך זמן שיקבע.

הדיון בבקשה

9. (א) במועד שנקבע לדיון בבקשה יתייצב המצהיר עצמו בבית המשפט כדי שניתן יהיה לחקרו על תצהירו; דין אי התייצבות לפי תקנה זו כדין אי התייצבות לדיון לפי תקנה 157 לתקנות סדר הדין.

(ב) לא ביקש המשיב לחקור את המצהיר או שהחקירה נסתיימה, יחליט בית המשפט אם יש מקום להבאת ראיות אחרות או נוספות בנוגע לשאלה פלונית שקבע.

(ג) בתום הדיון בישיבה הראשונה יתן בית המשפט את החלטתו בבקשה, זולת אם ראה לנכון לדחות את המשך הדיון לשם הבאת ראיות כאמור בתקנת משנה (ב).

(ד) החליט בית המשפט שישולם למבקש תשלום תכוף, יקבע בהחלטתו את המועד האחרון להגשת התביעה העיקרית.

איחוד התביעה והבקשה

100. הוגשה הבקשה יחד עם התביעה העיקרית או לאחר שזו כבר הוגשה לבית המשפט, יאוחדו שתיהן באותו תיק בית משפט.

ביטול

11. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סדרי דין מקוצר לתשלום תכוף), התשל"ו-19766 – בטלות.

תחולה והוראות מעבר

12. (א) הוראות תקנות אלה יחולו גם על תיקים של בקשות ותביעות לתשלום תכוף התלויים ועומדים לפני בית משפט ביום תחילתן.

(ב) ננקטו הליכים בתיקים כאמור בתקנת משנה (א) לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ננקטו לפיהן, אולם בית המשפט רשאי להורות על השלמת מסמכים ופרטים חסרים שיש להמציאם לפי תקנות אלה.

תוספת

טופס 1(תקנה 2)

דרישה לתשלום תכוף

לכבוד______________________________

(החייב בפיצויים לפי החוק)

אני הח"מ, ______________________________, פונה בזה אליך בדרישה לשלם לי תוך 60 ימים מקבלת דרישתי זו, כחלק מהפיצויים המגיעים לי ממך לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 –

א) הוצאות שהוצאתי/שהוציא הנפגע* לצרכי ריפוי, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים;

ב) תשלומים חדשיים שיהא בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בענין הפיצויים –

את צרכי ריפויי וסיעודי ואת צרכי מחייתי ומחיית בני משפחתי שפרנסתם עלי* (אם הדרישה מוגשת בידי הנפגע).

את צרכי מחייתי ומחיית יתר התלויים בנפגע* (אם הדרישה מוגשת בידי מי שתלוי בנפגע). ואלה הפרטים הנוגעים לדרישתי האמורה:

_________________

* מחק את המיותר.

(א)

(1) שם הפונה ומספר זהותו_______________________________________________________ __________

(2) תאריך הלידה_______________________________________________________ _____________________

(3) המען והמיקוד_____________________________________________________ _______________________

(ב)

שם משפחה ושם פרטי, מס' הזהות, תאריך הלידה, המען, הקרבה לנפגע:**

(1) _____________________________________________ ______________________________________________

(2) _____________________________________________ ______________________________________________

(3) _____________________________________________ _____________________________________________

(ג)

(1) תאריך________________________________________ ___________________________________________

(2) מקום_________________________________________ _____________________________________________

(3) תאור התאונה וכיצד נגרמה_______________________________________________________ _______

(4) פרטי הרכב המעורב______________________________________________________ _______________

(ד)

(1) האם הנפגע הוא הפונה (כן/לא*)

אם לא –

(1) הפרטים שבסעיף (א) לעיל________________________________________________________

(2) יחס הקרבה בין הפונה לנפגע_____________________________________________________

(2) האם נפגע בתוך רכב (כן/לא*)

אם כן –

(1) האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה_____________________________________________

(2) האם היה המחזיק ברכב בשעת התאונה___________________________________________

(3) האם היה בעל הרכב בשעת התאונה_______________________________________________

(ה)

(1) מהות הפגיעה__________________________________(יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).

(2) אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה – יש לצרף תעודה רפואית על כך.

(3) אם הנפגע אושפז – שם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז_________________________ (יש לצרף סיכום מחלה).

_________________

** בן משפחתו של הנפגע או תלוי בו הוא רק אחד מאלה: בן-זוג, הורה, ילד.

(ו) ***

(א) לפני התאונה:

(1) עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו_________________________________________________

(2) הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי מקורותיהן – כל חודש בנפרד_____________________________________________________

(3) הוצאותיו של הנפגע לצרכי מחיה, מתוך ההכנסות האמורות בפריט (2), בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה________________________________________________

(4) אם הפונה אינו הנפגע – סכום התמיכה החדשית שקיבל הפונה מהנפגע בששת החודשים האחרונים שקדמו לתאונה_______________________________________________

(ב) ההכנסות לאחר התאונה:

(1) ממעסיק/עסק/משלח יד*___________________________________________________________

(2) מהמוסד לביטוח לאומי_______________________________________________________ ______

(3) מתגמול/גימלה/קיצבה/קרן פנסיה*_______________________________________________

(4) מכל מקור אחר (ציין את המקור)___________________________________________________

(ז)

(1) פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן__________________________________________________________

(2) פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז)_______________________________

(3) פרטי ההוצאות לסיעוד וסכומן__________________________________________________________

(4) פרטי ההוצאות למחייה וסכומן__________________________________________________________

(ח)

(1) _____________________________________________ ______________________________________________

(2) _____________________________________________ ______________________________________________

(3) _____________________________________________ ______________________________________________

אני מצהיר כי שמי הוא, מספר זהותיוהעובדות שציינתי בדרישתי דלעיל הן אמת.

חתימת המצהיר / הפונה

_________________

*** (א) שכיר יצרף תלושי משכורת של ששת החדשים שקדמו לתאונה, ואם אצל מעבידו לא נהוגים תלושים כאלה – יצרף אישור מפורט של המעביד לגבי המשכורות האמורות, לכל חודש בנפרד.

(ב) עובד עצמאי יצרף העתק מהצהרתו למס הכנסה לשנה האחרונה שלגביה הגיש הצהרה ושקדמה לתאונה, ואם הגיש הצהרות למס הכנסה לתקופה שבין התאונה ועד להגשת הדרישה – יצרף גם העתק מהן.

(ג) צרכי מחיה לעניין זה הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

(ד) שירותי סיעוד לעניין זה הם שירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה עליו או בניהול משק הבית.

אני הח"מ,________________________________מאשר בזה כי ביום_____________________________ הופיע(ה) בפני_________________________________ מר/גב'_______________________________ שזיהה(תה) עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס'________________________________, המוכר(ת) לי אישית, ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר(ה) את נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.

תאריך______________________

חתימת מקבל התצהיר

טופס 2(תקנה 6)

בקשה לתשלום תכוף

בבית המשפט___________________________ תיק____________________________

ב________________________________________

____________________________ נגד ____________________________

(א)

(1) שם המבקש ומספר זהותו_______________________________________________________ ________

(2) תאריך הלידה_______________________________________________________ ____________________

(3) המען והמיקוד_____________________________________________________ ______________________

(ב)

שם משפחה ושם פרטי, מס' הזהות, תאריך הלידה, המען, הקרבה לנפגע:**

(1) _____________________________________________ _____________________________________________

(2) _____________________________________________ _____________________________________________

(3) _____________________________________________ _____________________________________________

(ג)

(1) תאריך________________________________________ ____________________________________________

(2) מקום_________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________

(3) תיאור התאונה וכיצד נגרמה_______________________________________________________ _____

(4) פרטי הרכב המעורב______________________________________________________ _________________

(ד)

(1) האם הנפגע הוא המבקש (כן/לא*)

_________________

* מחק את המיותר.

אם לא –

(1) הפרטים שבסעיף (א) לעיל________________________________________________________

(2) יחס הקרבה בין המבקש לנפגע____________________________________________________

(2) האם נפגע בתוך רכב (כן/לא*)

אם כן –

(1) האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה_____________________________________________

(2) האם היה המחזיק ברכב בשעה התאונה_____________________________________________

(3) האם היה בעל הרכב בשעת התאונה_______________________________________________

(ה)

(1) מהות הפגיעה__________________________________(יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).

(2) אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה – יש לצרף תעודה רפואית על כך___________________

(3) אם הנפגע אושפז – שם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז_______________________(יש לצרף סיכום מחלה).

(ו)

(1) אם הוגשו כבר לבית משפט בקשות לתשלום תכוף בגין התאונה נשוא בקשה זו – שם בית המשפט, תאריכי הגשת הבקשות ומה היתה ההחלטה בהן__________________________

(2) אם שולמו כבר למבקש תשלומים תכופים בגין התאונה נשוא בקשה זו – פרטיהם ובאילו תאריכים שולמו_______________________________________________________ _________________

(ז)

(1) תאריך משלוח הדרישה למשיב__________________________________________________________

(2) תאריך קבלת התשובה מהמשיב ומהותה_______________________________________________

(ח)

(א) לפני התאונה

(1) עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו__________________________________________________

(2) הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי מקורותיהן – כל חודש בנפרד______________________________________________________

_________________

** בן משפתתו של הנפגע או תלוי בו הוא רק אחד מאלה: בן-זוג, הורה, ילד.

*** (א) שכיר יצרף תלושי משכורת של ששת החדשים שקדמו לתאונה, ואם אצל מעבידו לא נהוגים תלושים כאלה – יצרף אישור מפורט של המעביד לגבי המשכורות האמורות, לכל חודש בנפרד.

(ב) עובד עצמאי יצרף העתק מהצהרתו למס הכנסה לשנה האחרונה שלגביה הגיש הצהרה ושקדמה לתאונה, ואם הגיש הצהרות למס הכנסה לתקופה שבין התאונה ועד להגשת הבקשה – יצרף גם העתק מהן.

(ג) צרכי מחיה לענין זה הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

(ד) שירותי סיעוד לענין זה הם שירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה עליו או בניהול משק הבית.

(3) הוצאותיו של הנפגע לצרכי מחיה מתוך ההכנסות האמורות בפריט (2), בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה________________________________________________

(4) אם המבקש אינו הנפגע – סכום התמיכה החדשית שקיבל המבקש מהנפגע בששת החודשים האחרונים שקדמו לתאונה______________________________________________

(ב) ההכנסות לאחר התאונה

(1) ממעסיק/עסק/משלח יד*__________________________________________________________

(2) מהמוסד לביטוח לאומי_______________________________________________________ ______

(3) מתגמול/גמלה/קיצבה/קרן פנסיה*______________________________________________

(4) מכל מקור אחר (ציין את המקור)__________________________________________________

(ט)

(1) פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן__________________________________________________________

(2) פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז)_______________________________

(3) פרטי ההוצאות לשירותי סיעוד וסכומן_________________________________________________

(4) פרטי ההוצאות לצרכי מחיה וסכומן_____________________________________________________

(י)

(1) _____________________________________________ ______________________________________________

(2) _____________________________________________ ______________________________________________

(3) _____________________________________________ ______________________________________________

(יא) ____________________________________________ _____________________________________________________________ __________________________________________

(יב)

אני פונה בזה לבית המשפט בבקשה למתן החלטה לתשלום תכוף של הוצאות או תשלומים חדשיים* לפי סעיף 5 לחוק ומצהיר(ה) כדלקמן:

שמי הוא_____________________________________, מספר זהותי:____________________________________ והעובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת.

חתימת המצהיר / המבקש

אני הח"מ,________________________מאשר בזה כי ביום___________________________________ הופיע(ה) בפני________________________ מר/גב'________________________ שזיהה(תה) עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס'________________________ המוכר(ת) לי אישית, ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר(ה) את נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.

תאריך____________________________

חתימת מקבל התצהיר

טופס 3(תקנה 7)

הזמנה בבקשה לתשלום תכוף

בבית המשפט___________________________ תיק____________________________

ב________________________________________

____________________________ נגד ____________________________

אל:_________________________

דע כי המבקש/ת הגיש(ה) נגדך בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, כמפורט בבקשה המצורפת להזמנה זו, על נספחיה.

אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש לבית משפט זה כתב תשובה לבקשה תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, הכל כאמור בתקנות פיצויים לנפגעי תאונוח דרכים (סדר דין בבקשה לתשלום תכוף), התשמ"ט-1989.

תאריך_________________________

חתימת פקיד בית משפט

כ"ב בסיון התשמ"ט (25 ביוני 1989)

……….

שר המשפטים

________________________________________

1. ק"ת 5200, התשמ"ט (13.7.1989), עמ' 1090.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם