צלצלו עכשיו: 03-915-8400

רשלנות רפואית לוגו
לוגו עם הטקסט: "חותם אמינות"

נכות זמנית תאונת עבודה

תאונת עבודה היא תרחיש שאף עובד לא מייחל לו. ועם זאת, תאונות קורות ולעתים מותירות את העובדים עם נכות בשיעור מסוים. כאשר הנכות מאפשרת לעובד לשוב לעבודתו בהיקף שעתי או אחריות מופחתת, או לחילופין למשרה אחרת התומכת במצבו הרפואי, היא תוגדר כזמנית ולכן תזכה בתגמולים חלקיים, בהתאם להיקף שעות העבודה. מתי תתקבל נכות זמנית תאונת עבודה? המידע לפניכם:

 

נכות זמנית מעבודה: איך ומתי?

נכות זמנית מתאונת עבודה היא סוג הנכות שנשקף ממנה סיכוי לשינוי ולשיפור לטובה כעבור תקופה מסוימת. להבדיל מנכות צמיתה שנחשבת בלתי הפיכה ועל כן תעמוד בעינה גם בעתיד, הנכות הזמנית מאפיינת את סוג הפציעות הפחות קשות או מורכבות, כך שקיימת סבירות טובה לטפל בה ולהחלים ממנה לאורך הזמן. בהתאמה לנכות הזמנית, ייקבעו אחוזי נכות זמניים, המוגבלים לתקופה מוגדרת.

נבהיר כבר עכשיו כי כל נכות, בין אם זמנית ובין אם צמיתה, מזכה את הנפגעים בזכויות מסוימות מהמוסד לביטוח הלאומי, אם כי בהיקף משתנה ככל שהנכות שנקבעה הינה זמנית.

 

הגשת תביעה להכרה בתאונת עבודה

כל עובד ועובדת שחוו תאונת עבודה, רשאים להגיש תביעה לביטוח הלאומי הדורשת הכרה בפציעתם כפגיעה מעבודה, המזכה אותם בתגמולים המתאימים. אם תביעה זו תתקבל, היא תאפשר לעובדים הנפגעים לקבל תשלום דמי פגיעה, הנכנס בנעלי משכורת העבודה עבור 3 החודשים הראשונים מהמקרה, בהם חל אובדן זמני של כושר העבודה.

דמי הפגיעה משולמים עד 91 ימים לכל היותר, עד לגובה מקסימלי של 75% מהשכר הממוצע. עם סיום תקופת תשלום דמי הפגיעה וככל שהעובדים עדיין מנועים מלשוב לעבודתם עקב מצבם הרפואי, באפשרותם להמשיך הלאה לתביעת נכות מעבודה. תביעה זו עשויה להניב קצבה חודשית או מענק כספי חד פעמי, בהתאם להחלטת וועדה רפואית שתקבע גם האם מדובר בנכות זמנית או צמיתה.

 

השתלשלות התביעה והחלטת הוועדה הרפואית

בירוקרטית, כל הכרה בנכות מעבודה על סיווג אותה הנכות, שיעורה ופרק הזמן שלה, תתרחש באמצעות הגשת טופס תביעה ומסמכים נלווים המעידים על היקף המצב הרפואי והתפקודי. תביעה זו תוגש בתוך שנה אחת ממקרה תאונת העבודה, אם כי ההמלצה המקצועית היא להימנע מהמתנה עד לתום המועד ולהגיש את התביעה כמה שיותר סמוך למועד תביעת דמי הפגיעה.

כעת, יוזמנו הנפגעים לוועדה רפואית ובראשה רופא מטעם הביטוח הלאומי המתמחה במישור הפגיעה הספציפי של התובע (נוירולוג, כירורג, קרדיולוג, ראומטולוג, פסיכיאטר וכיוצ"ב). בוועדה נוכח גם עובד המוסד, שיתעד את רישומי הדברים בפרוטוקול מסודר.

הוועדה תבדוק את המסמכים הרפואיים ואת התובע עצמו. אם מסקנתה תהיה שאכן קיימת נכות עקב תאונת העבודה, היא תקבע את שיעור הנכות באחוזים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי המפרטות את אחוזי הנכות בכל סוג פגיעה. הוועדה תקבע גם האם מדובר בנכות קבועה או זמנית. אם נקבעה נכות זמנית, הוועדה תציין את משך הזמן שלה, העומד בדרך כלל על שנה אחת לכל היותר.

 

תום תקופת הנכות הזמנית

עם סיום תקופת הנכות הזמנית, הזכויות והתגמולים שקיבל העובד מסתיימים אוטומטית. כאשר העובד סובר שמצבו לא השתפר כמצופה ואף חלילה החמיר, עליו להגיש תביעת נכות מעבודה חדשה ולעבור שוב את הדיון בוועדה הרפואית. יש להביא בחשבון שהוועדה תוכל להסיק כעת מסקנות חדשות, במסגרתן תיקבע דרגת נכות מסוימת, תוארך תקופת הנכות הזמנית או לחילופין תחול קביעה לפיה אין עוד צורך באחוזי נכות זמנית שכן העובד כשיר לחלוטין לעבודה.

 

אופן תשלום קצבת הנכות בתאונות עבודה

כידוע, קיימת הזכאות לקבל בכל הכרה בתאונת עבודה פיצויים מתאימים, בין אם הנכות זמנית ובין אם צמיתה. כמובן שישנו הבדל בנוגע לתשלום והיקף הקצבה שיקבלו מי שהוכרה להם נכות זמנית תאונת עבודה, להבדיל מבעלי נכות צמיתה:

קביעת נכות קבועה בשיעור של 20% ומעלה – זכאות לקצבת נכות חודשית על סמך שיעור אחוזי הנכות, החל מרגע ההחלטה ועד לקבלת קצבת הזקנה.

קביעת נכות קבועה בשיעור של 19.99%-9% – זכאות לקבלת מענק כספי חד פעמי, בגובה 43 קצבאות.

קביעת נכות זמנית בשיעור של 100%-9% – זכאות לקבלת קצבת נכות חודשית על סמך שיעור אחוזי הנכות ורק למשך תקופת הנכות הזמנית שנקבעה בוועדה הרפואית (כאמור, לרוב עומדת על שנה אחת).

כך לדוגמה, אם נקבעו לעובד מסוים 100% נכות זמנית, הוא יקבל קצבה מלאה לאורך התקופה שהוגדרה לו. קצבת הנכות מחושבת על בסיס דמי הפגיעה שהתקבלו בתחילת הדרך, כפול 30 ועד לתקרת התשלום החודשית שנקבעה במוסד לביטוח הלאומי.

עובדים שנקבעה להם נכות זמנית בין 99%-9% זכאים לקצבה בהתאם לשיעור אחוזי הנכות שנקבעו להם, המבוססת על סכום הקצבה המלא שהיה משולם להם, אם היו מקבלים 100% נכות. כך למשל, אם נקבעה לעובד מסוים נכות זמנית בשיעור 50%, הוא זכאי למחצית הקצבה שהיה עליו לקבל אם הייתה נקבעת לו נכות 100%.

 

נכות זמנית תאונת עבודה: נכה נזקק

כאשר מדובר באדם נכה שאיננו מסוגל לעבוד כלל, בשום סוג של עבודה ואין ברשותו הכנסה כלשהי, עשוי לקבל מעמד זמני כנכה נזקק. מעמד זה מאפשר לקבל קצבה חודשית מלאה על בסיס 100% נכות, גם כאשר שיעור הנכות שנקבע הינו 99% ומטה. למעשה, בהכרתו של אדם כנכה נזקק, קובע הביטוח הלאומי כי מדובר בנכה 100% לפרק זמן מסוים, כך שהוא יהיה זכאי לקצבה מלאה.

על מנת לקבל מעמד כנכה 100%, יש להגיש את טופס בל/279 שעניינו "תביעה להכרה כנכה נזקק" ולצרף אליה מסמכים רלוונטיים, לרבות כאלה שמעידים על העדר ההכנסה והעדר מסוגלות העבודה בתקופה הנוכחית. שכירים נדרשים גם להחתים את המעסיק שלהם על הטופס.

הטיפול בבקשות אלה מתרחש ללא צורך בנוכחות התובע, על ידי פקיד שיקום של הביטוח הלאומי, עובד מנהל נפגעי עבודה ורופא מוסמך. גורמים אלה מכונים וועדת רשות והם אלה שמחליטים האם אכן לא קיימת סבירות לשום סוג של עבודה בעקבות תאונת העבודה והמצב הרפואי. בהתאם לקביעתם, התביעה תאושר או תידחה.

אם התביעה אושרה, התובע יהיה זכאי לקצבת נכות מלאה למשך 4 חודשים. בסיומם, ניתן להגיש בקשה חדשה ככל שיש בכך צורך. חשוב לדעת: מי שהוכרו כנכים נזקקים אינם זכאים לתבוע דמי אבטלה במהלך התקופה. אם משולמים דמי אבטלה ונקבעה הזכאות למעמד של נכה נזקק, תשלום האבטלה יתבטל אוטומטית.

אם התביעה תידחה, קיימת הזכות לערער בתוך 45 ימים ממתן התשובה. ניתן לטעון בפני וועדת הרשות בנימוקים לנושא ולנסות לשכנע את הוועדה להפוך את ההחלטה.

 

לסיכום

נכות זמנית תאונת עבודה מאפשרת לנפגעים לקבל קצבה בהתאם לשיעור הנכות שנקבע להם, לאורך תקופת זמן מוגדרת שלאחריה ייפסקו התגמולים אוטומטית. הנכות הזמנית כרוכה בהתעסקות בירוקרטית יחסית תדירה ואינטנסיבית יותר מול הביטוח הלאומי, ככל שיש צורך להאריך את התקופה, לקבל מעמד כנכה נזקק או לטעון להחמרת מצב.

לאור המורכבות והצורך לפעול במהירות כדי לשמור על הזכויות, חשוב לקבל ליווי מעורך דין תאונות עבודה מקצועי ומיומן. משרד עוה"ד דוד פייל ושות' מתמחה מזה 20 שנים בתביעות תאונות עבודה ובהגשת תביעות נכות למוסד לביטוח הלאומי ומזמין אתכם לפגישה בלתי מחייבת, בביתכם, בה נוכל להעריך את מקרה התביעה והפיצויים הנובעים ממנו.

לשיתוף לחצו:

על אף שאנו עושים מאמץ לפרסם תוכן עדכני ומדויק יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בנוסף, יש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו עשוי להתעדכן ולהשתנות. העושה שימוש באמור, עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

צריכים ייעוץ מקצועי ? אנחנו כאן בשבילכם